Skip to main content

Stem fordi det virkelig betyr noe!

Når koronarestriksjonene tillater det skal studentrepresentantene på ny innta kontorene i Studentsenteret. Det er du som student som velger hvem som skal sitte der!
Foto: Vebjørn Granum Kjersheim, UiB

Universitetet i Bergen er det universitetet i Norge med best valgoppslutning under studentvalgene. La oss fortsette med å være det!

Det er vår, og nok en gang ser vi at mange dyktige kandidater stiller til valg for å representere studentenes interesse. For oss i universitetsledelsen er det en glede å følge med på valget fremover når det skal velges representanter til Universitetsstyret og Studentparlamentet.

Noen ganger kan det være lett å tenke at man bare er student en liten del av livet, og at det da ikke er så mye vits i å stemme ved studentvalg. Her vil vi si at din stemme har påvirkning både på kort og lang sikt. Den får umiddelbart ringvirkninger for deg og dine medstudenter ut fra studentpolitikken som initieres og også for de studentene som kommer etter deg. I et større perspektiv har din stemme ringvirkninger for hvordan samfunnet vil utvikle seg da lokalpolitikken ved UiB samspiller med Norsk studentorganisasjon og deres samhandling med nasjonale aktører.

For hvert år er det om lag 300 000 studenter i Norge, og det er 18 500 studenter ved Universitetet i Bergen. Dette er studenter som skal ut i samfunnet og som tar med seg erfaringene fra utdanningen videre i livet. Alle formes de av fagene de har tatt, så vel som av den sosiale opplevelsen i studietida, og av utdanningens undervisning og vurderingsformer. Studentene som nå stiller til valg for å representere den store massen UiB-studenter har altså mye å si, fordi de påvirker og former forutsetningene for en god studietid.

Synes du som studentvelger at det er utfordrende å sette seg inn i studentrepresentantenes kjernesaker, så har Studvest skrevet fint om hvordan studentdemokratiet fungerer, om kjernesakene til de studentdemokratiske listene som stiller til valg i Studentparlamentet og om kandidatene som stiller til valg til Universitetsstyret. Ta en kikk på hvilke saker og representanter du foretrekker at representerer deg.

Vi vil rette en stor takk til alle som stiller til valg og til alle som stemmer. Den innsatsen dere legger ned er helt avgjørende for oss ansatte, som har enorm nytte av å spille ball med studentrepresentantene for at vi skal kunne legge til rette for et best mulig studietilbud og læringsmiljø for studentene. Godt valg og vi gleder oss til streamen med valgresultatene torsdag 30. april!

Dag Rune Olsen
Rektor, UiB

Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning, UiB

Slik planlegger vi studiestart ved UiB

Det blir nok ingen åpningsseremoni på Muséplass slik vi pleier, men vi kan love et skikkelig studentmottak slik at alle nye studenter skal få en så god start som mulig hos oss.
Foto: Vebjørn Granum Kjersheim

Vi gleder oss til å ta imot studenter til høsten, selv i en tid med koronapandemi. Alle nye studenter vil bli integrert i mottaksgrupper både digitalt og fysisk – og det vil bli en fadderuke.

Per i dag vet vi ikke akkurat hvor mange studenter vi vil få lov til å samle fysisk, men grupper på 20 til 30 studenter virker realistisk. Det nøyaktige antallet vil være avhengig av pandemiens utvikling og vi må vente på nærmere råd fra myndighetene. Derfor planlegger vi for ulike scenarioer.

Studiemottak

Studentene skal bli godt mottatt både gjennom UiBs mottaksprogram og fadderuken som gjennomføres av studentene selv – samtidig som vi ivaretar smittevernsbehov.

Etter man har takket ja til studieplass vil nye studenter bli invitert inn i et digitalt mottak før selve mottaksuken som vil foregå mer fysisk. I det digitale mottaket vil nye studenter kunne stille spørsmål via chattefunksjoner og bli kjent med UiB og studieprogrammet sitt.  Studentene skal også få møte hverandre, deres faddere og mentorer digitalt for å bli litt kjent før de møtes fysisk.

På denne måten vil vi også redusere behovet for store fysiske informasjonsmøter og samlinger. Nye studenter vil nok også under selve mottaksuken delta på en del digitale informasjonsmøter, men også fysiske, sosiale møter.

Fadderuken som planlegges av studentene vil holdes, men i andre former enn ellers. Her hjelper UiB til slik at fadderstyrene skal få til en best mulig uke, og vi venter naturligvis på myndighetenes råd for hvor store faddergruppene kan være. Sammen med de flinke studentene som jobber i fadderstyrene skal vi planlegge for at studenter får bli kjent med hverandre i fysiske omgivelser og på en forsvarlig måte.

Undervisning

For undervisningen planlegger vi en kombinasjon av fysisk og digital undervisning. Vi arbeider for at alle studentene skal få delta i gruppebasert undervisning i kombinasjon med digital undervisning, særlig for de store forelesningene. Vi vil også legge vekt på å være fleksible for å kunne øke muligheten for fysisk undervisning så snart signaler fra myndighetene gir muligheter for det.

Studenter som går studier hvor man trenger fysiske arealer eller instrumenter vil naturligvis få tilgang på det på en forsvarlig måte.

Vi ser dermed frem til å ønske våre studenter velkommen til UiBs bygg og arealer fra studiestart i kombinasjon med tett digital samhandling!

 

Dag Rune Olsen
Rektor, UiB

Oddrun Samdal
Viserektor for utdanning, UiB

UiB har tatt nasjonalt ansvar for å sikre kunnskap om studentmobilitet

Ny rapport gir verdifull kunnskap om studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning.

For første gang får norske universiteter og høgskoler innsikt i hvordan studentene flytter seg mellom institusjoner. Dette er viktig fordi vi som utdanner i liten grad har hatt kunnskap om hva som skjer når en student slutter hos oss: Flytter studenter til andre institusjoner eller faller de ut fra høyere utdanning?

Rapporten «Analyse av studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge» er utformet på oppdrag fra Universitetet i Bergen. Gjennom dette initiativet får ikke bare UiB, men hele sektoren, informasjon vi trenger for å kunne sette inn riktige tiltak, og få flest mulig studenter til å fullføre en grad.

UiB har lenge sett behovet for å sikre kunnskap på området. Dette er ikke bare viktig for utdanningsinstitusjonene, men selvsagt også for storsamfunnet. Vi har ansvar for å utdanne fremtidens arbeidstakere, med den kompetansen og ferdighetene samfunnet trenger.

Rapporten gir innsikt i andel studenter som fullfører et utdanningsløp eller som faller ut av den høyere utdanningssektoren. Analysene viser at 63,6 prosent av studentene som startet på et 3-årig bachelorprogram høsten 2010, oppnådde en grad. Av studentene som startet sin utdanning hos UiB, oppnådde 63,2 prosent en bachelorgrad, enten hos oss eller ved en annen utdanningsinstitusjon. Gradsoppnåelsesandelen til UiB er høyere enn hos de andre BOTT-universitetene (UiO, NTNU og UiT).

UiB scorer også lavere på sektorfrafall enn resten av sektoren: 17,7 prosent av studentene ved UiB slutter, uten å gå over til en annen utdanningsinstitusjon. Det samlede sektorfrafallet for alle institusjoner som gir høyere utdanning (andel studenter som avslutter studiet uten å oppnå bachelorgrad) er på 23,8 prosent. Dette er et tall som må tas på alvor. Når nesten en fjerdedel av studentene som begynner å studere i sektoren, ikke oppnår en grad, må vi som utdanner spørre oss: Har vi gjort en god nok jobb i rekrutteringen for å formidle hva det vil si å ta en høyere utdanning og har vi gjort en god nok jobb i oppfølging av studentene underveis i deres studier?

Selv om frafallstallene for UiB er bedre enn for sektoren samlet, må også vi se både på rekrutteringsarbeidet og studietilbudet vårt. God kommunikasjon med potensielle studenter er avgjørende for at de skal kunne ta utdanningsvalg som svarer til forventningene. Vi vil vurdere om inngangen til bachelorprogrammene våre kan bli breiere, slik at en har flere muligheter til å velge løp etter et årsstudium. Innen 2019 skal alle våre studenter ha tilbud om en mentor, som kan gi veiledning på det faglige, videre utdanningsplaner, men også støtte opp om det sosiale. Vi jobber også for å sikre muligheten til praksis for alle studenter. Disse tiltakene mener vi vil være viktige for å øke sannsynligheten for at studenter fullfører en grad.

Vi håper og tror rapporten vil bli et godt, kunnskapsbasert grunnlag for hele den høyere utdanningssektoren i det videre arbeidet mot vår felles mål: Å sikre at flest mulig studenter lykkes og fullfører et utdanningsløp som vil ruste for framtidens arbeidsliv.

Oddrun Samdal

Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen