Rektor Dag Rune Olsen og prorektor Margareth Hagen er valgt for perioden 2017-2021. De har utpekt Oddrun Samdal til viserektor for utdanning, Robert Bjerknes til viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger og Annelin Eriksen som viserektor for globale relasjoner.  Sammen utgjør de rektoratet ved Universitetet i Bergen i perioden 2017-2021.

Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Dette er verdier som er under press i vår tid og som må løftes frem og styrkes. Rektoratet vil videreutvikle UiB som et forskningsintensivt og internasjonalt breddeuniversitet.