Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen.

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av rektor Margareth Hagen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes og viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen. Eriksen er også rektors stedfortreder.

Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Dette er verdier som er under press i vår tid og som må løftes frem og styrkes. Rektoratet vil videreutvikle UiB som et forskningsintensivt og internasjonalt breddeuniversitet.