Skip to main content

Akademisk frihet: Ministermøte med klar beskjed til Europas land

Foto/ill.: Vebjørn Granum Kjersheim, UiB

I Roma i dag holdes ministermøtet for Det europeiske høyere utdanningsområdet (EHEA). I den forbindelse målfestes veien videre både for Bolognaprosessen og for området. Denne gang tar ministerne et soleklart standpunkt om det som har vært svært urovekkende tendenser i Europa. De tar et oppgjør med press mot den akademiske friheten.

Dette presset mot den akademiske friheten har vi de siste årene har sett i europeiske land som Polen, Ungarn, og nå den ekstreme situasjonen i Hviterussland. Alle medlemsland i Det europeiske høyere utdanningsområdet. Men med dagens melding forplikter ministerne sine medlemsland til å opprettholde akademisk frihet og integritet, og ikke minst den institusjonelle autonomien. Dette gjør de dessuten med tydelig konsept av hva dette skal innebære i en egen «Statement on Academic Freedom».

Der understrekes det at til tross for forskjellige forhold i ulike nasjoner så skal offentlige myndigheter sørge for at relevant utdanning tilbys borgere, mens forsknings og høyere utdanningsinstitusjoner står fritt til å utforme forskningsbaserte utdanningsprogrammer og undervise i disse. Institusjoner og forskere skal kunne velge hva som skal og ikke skal forskes på, hvordan det skal forskes og hvem som skal forske.

Et av universitetets viktigste samfunnsbidrag er å utdanne kritiske og engasjerte medborgere. Akademisk frihet er en forutsetning for å oppfylle denne rollen. I forlengelse av dette understrekes dessuten at uavhengig av styringsmodell så skal studenter og ansatte i akademia være trygge på sin akademiske frihet, og ha reell deltagelse i beslutningsprosesser. Og de skal ha rett til å uttrykke sine syn på sine institusjoners politikk uten frykt for represalier. Ansatte skal heller aldri måtte tåle trusler, avskjedigelse eller andre sanksjoner som reaksjoner på det faglige innholdet i deres forskning, undervisning eller profesjonelle synspunkter.

Dette kan leses som direkte kritikk av bevegelser som de vi ser i president Viktor Órbans knebling av høyere utdanningsinstitusjoner i Ungarn, noe som er her til lands er blitt kalt et «soleklart angrep på demokratiet» av vår tidligere minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø.

Ikke minst er ministermøtets standpunkt en klar reaksjon på de undertrykkende forholdene i Hviterussland. Der kan vi lese om at studenter opplever å utvises og sendes til militæret som vernepliktige, mens akademisk ansatte er blitt avskjediget for å støtte de akademiske opprørene mot det angivelige valgfusket til president Alexander Lukashenko. Dette har vekket stor oppmerksomhet i den globale akademiske verden, og i dag rettet vår nåværende minister, Henrik Asheim, søkelyset mot nettopp dette i sin tale for ministermøtet i Roma. Da han påpekte at den prekære situasjonen i Hviterussland er uakseptabel sa statsråden også at meldingen fra ministermøtet bekrefter deres forpliktelse til å fremme og beskytte våre felles grunnleggende verdier i hele Det europeiske høyere utdanningsområdet. Han tydeliggjorde også at fri kritisk tenking skal underbygges ved universitetene, og at det derfor ikke skal innføres begrensninger med hensyn til akademisk frihet og institusjonell autonomi.

Med dagens møte sendes et tydelig signal til alle Europas nasjoner og politikere om at akademisk frihet er avgjørende for et velfungerende demokrati, og at dette er sentralt for deltagelse i europeiske samarbeid. Ikke under noen omstendighet vil det være greit å legge den akademiske friheten under press.

 

Dag Rune Olsen
Rektor

[Oppdatert 20.11.2020: Førte inn indirekte sitater fra forskning og høyere utdanningsminister Henrik Asheims tale under ministermøtet.]

Jo, forskning har reddet oss i pandemien

Helene Heitmann Sandnes klargjør prøver for lagring.Foto/ill.: Kim E. Andreassen, UiB

Nina Kristiansen, ansvarlig redaktør for forskning.no, skriver i Aftenposten (28. sept.) at: «[…] vi [kan] takke Erna Solberg, Bent Høie og deres rådgivere. Foreløpig er det de som er pandemiens helter, ikke forskerne.». Kristiansen spissformulerer for å vise de ulike samfunnsrollene til politikere og forskere. Det er bra å være bevisste på disse rollene og politikernes viktige arbeid, jeg har selv påpekt dette i Aftenposten, men Kristiansen blir for unyansert om forskerrollen når hun sier at: «[…] hittil har ikke forskerne kommet opp med nye løsninger. For å være brutal: Om dette viruset hadde vært farligere, hadde store deler av befolkningen vært døde nå – lenge før forskerne finner svarene som kunne ha reddet oss.»

Alle vet vaksineutvikling tar tid, men det er absolutt ikke forskernes eneste reddende bidrag i møte med pandemien. Eksempelvis er testing og sporing langt viktigere på kort sikt. Det er forskere som har utviklet og som stadig forbedrer koronatestene. Som det nylig ble påpekt i Aftenposten mener WHO at forskernes nyutvikling av hurtigtester nå har gjort dem gode nok til å bremse pandemien. På sikt blir testing også avgjørende når man skal avgjøre hvem som skal prioriteres for vaksinering.

Forskere spiller en nøkkelrolle i den globale beredskapen i møte med COVID-19-pandemien. De jobber i partnerskap med industri, stiftelser, økonomiske bidragsytere og internasjonale organisasjoner, ledet av de overnasjonale organisasjonene Verdensbanken, WHO og G20. Gjennom partnerskapene koordineres arbeidet med forskernes utvikling av vaksiner, verktøy for test og diagnosistikk og forbedrede behandlingsmetoder. Forskernes arbeid i den globale beredskapen har medført at verden i sin helhet bedre har kunnet forebygge og håndtere utbrudd i ulike land.

Dette er eksempler på nettopp det motsatte av det Kristiansen påstår. Forskerne kommer stadig med nye løsninger. På grunn av forskernes funn og arbeid reddes stadig flere fra pandemien.

Politiske beslutninger handler om å avveie og prioritere. De bør fattes etter råd fra eksperter og med utgangspunkt i forskning. Norske politiske koronatiltak er tuftet på råd fra Folkehelseinstituttet som baserer sitt arbeid på kunnskap fra forskning. Forskernes arbeid er derfor avgjørende for at politikerne skal kunne fatte vedtak som på best mulig vis kan ivareta helheten.

Om vi først skal utpeke «pandemiens helter» så fortjener både politikere og forskere honnør for sitt arbeid. Men, det er nok aller mest sykepleierne, legene og alle de andre helsearbeiderne verden over som har vist seg som helter i møte korona-pandemien.

Dag Rune Olsen
Rektor, UiB

Korona-høsten og forskningen

aula uib

– Det blir viktig i høst at vi er bevisste på pandemiens langvarige følger for forskningen og at vi alle arbeider for å gjøre skadene så lite omfattende som mulig, skriver prorektor Margareth Hagen. Foto/ill.: Thor Brødreskift / UiB

Våren 2020 ble en påkjenning, og det var ikke til å unngå at de mange koronarestriksjonene gikk ut over forskningen. Laboratorier ble stengt, konferanser, arbeidsseminarer og reiser ble avlyst, og mange måtte prioritere omlegging av undervisning fremfor pågående forskning.

Når Byrådet i Bergen på ny har gitt oss beskjed om å holde ekstra avstand over en 10 dagers periode, forstår vi at dette ikke er over, og at vi nok må gjenta slike tiltak utover høsten og våren 2021. Også dette blir et annerledes semester, med digitale plattformer og sporadiske fysiske møter, og med forventninger til oss om stor fleksibilitet.

Situasjonen nå skiller seg vesentlig fra situasjonen i mars, da hele UH-sektoren stengte ned. Campus er i dag ikke stengt, og det er full tilgang til UiBs lokaler for alle som trenger dem. Vi skal ikke stenge laboratorier, og vi skal ikke gå i full isolasjon. Samtidig blir det tydelig for oss alle at vi ikke kan regne med stabile arbeidsforhold på campus dette semesteret heller. Vi har vennet oss til å ta faglige møter digitalt og at planer og avtaler kontinuerlig flyttes på. Det er en helt annen forskerhverdag enn den vi kjente til i fjor høst, men samtidig har vi lært mye.

Det blir viktig i høst at vi er bevisste på de langvarige følgene for forskningen og at vi alle arbeider for å gjøre skadene så lite omfattende som mulig. Mange av konsekvensene av tapt forskningstid oppdages ikke umiddelbart, men gjerne flere år senere.

Utfordringene som forskningen møter, varierer mellom fagmiljøene og mellom stillingskategoriene. Igjen er det fare for at de yngre og de som sitter i rekrutteringsstillinger, og de som sitter med kontrakter som er i ferd med å ebbe ut, rammes hardest. Jeg oppfordrer alle til å vise særlig fleksibilitet i tilretteleggelsen for denne gruppen.

Doktorgradsutdanningene er grunnleggende viktig for forskningsmiljøene, for å sikre god rekruttering og for forskningen på hele UiB (phd-ene er involverte i 30 % av publikasjonene våre). Vi risikerer også at yngre forskere med små barn vil få en mer krevende arbeidssituasjon om de må bruke hjemmekontor. Det er også viktig å tenke gjennom at de yngre forskerne denne perioden vil miste dyrebare anledninger til å reise og danne internasjonale forskernettverk.

Vi håper så mange seminarer som mulig ikke utsettes, men flyttes til digitale plattformer med gode samhandlingsmuligheter.

Vi har mye å vinne på å holde ambisjonene oppe fram mot de neste søknadsfristene og i samarbeidet med forskerkollegaer. Mange miljøer arbeider nå med søknader til Sentre for fremragende forskning, og mange planlegger arbeider mot den nye NFR-fristen i februar. I samarbeid med fakultetene vil vi nå legge til rette for ekstra støtte til disse prosessene.

UiB vil også å vise stor fleksibilitet om noen ønsker å søke professoropprykk i desember i stedet for 15. september. De krevende månedene vi har lagt bak oss, kan ha forsinket mange som ønsket å søke opprykk i september.

Men det aller viktigste for å sikre forskningen er skjerming av tid til forskning og et fungerende arbeidsfellesskap.

Koronakrisen har virkelig løftet frem forskningens internasjonale natur, og har vist hvor nødvendig det er at vi samarbeider, internasjonalt, og på tvers av fagene.

Det foregår solid medisinsk forskning på korona ved UiB. Samtidig gjennomlever vi et enormt sammensatt samfunnseksperiment. Konsekvensene av pandemien vil påvirke oss på en dyp og grunnleggende måte de neste årene: økonomien, kulturen, arbeidet med bærekraft, helse, arbeidslivet, utdanningssystemet, for å nevne noe.

Allerede forskes det bredt på samfunnseffektene av korona. At forskningen ikke blir skadelidende, er derfor ikke bare viktig for oss som universitet, men for hele samfunnet. Vi vil jo behøve sterk forskning for å forstå og tolke disse endringene, og for å bistå med å komme dem i møte.

 

Med vennlig hilsen

Margareth Hagen, prorektor

Friends of the ERC: Signatures delivered and the road ahead

This week rector Dag Rune Olsen delivered the 16 000 signatures from the Friends of the ERC campaign to EU’s ambassador to Norway, Thierry Béchet.

The opportunity arose for a talk about the ambassador’s perspectives on the future of European research. Take a look below! You can also check out the updated video summarizing the whole Friends of the ERC campaign.

 

 

Friends of the ERC Press Conference – Rector Dag Rune Olsen’s speech

Rector Dag Rune Olsen during the digital press conference for Friends of the ERC.

Dear all,

as clearly demonstrated by the two previous panelists in this press conference, ERC is a true success-story and an extremely efficient funding mechanism for high quality, curiosity- and creativity-driven research of vital importance for knowledge-based societies. There is no doubt that the ERC is a major reason for Europe´s increasing strength in research. However, its budgets are challenged. If we fail to strengthen or even secure funding for the ERC in Horizon Europe, the next European framework program for Research and Innovation, Europe’s share of the global production of knowledge will diminish. This will also have serious, long term consequences for European innovation and industrial leadership. Thus, ERC is vital to Europe.

Even though Norway is not a member of the EU, we are full members of EU’s research and innovation program. And; it’s is fair to say that the ERC has had profound impact on the research quality and the careers of young scholars in Norway, as well.

Yes, the success of the ERC is widely acknowledged, but the financial challenges still lacked a voice in Europe. That is why the University of Bergen launched the “Friends of ERC”-campaign, I’m proud to say.

In an open letter, leading scientists and university leaders call upon the EU Presidents von der Leyen, Michel and Sassoli as well as Heads of States and Governments in Europe to secure funding for the ERC in the next long-term EU budget.  The petition letter is now signed by more than 16.000 scholar, 14 Nobel laurates and laureates of other prestigious awards, former and present leaders and members of ERC Scientific Council, more than 50 leading European universities, as well as university networks, organizations and foundation. We are proud that also leading EU parliamentarians and former Director-General of DG Research and Innovation of the EU Commission have signed the petition.

With this open petition letter, we urge the EU to protect the funding of the European Research Council in the long-term budget of the EU.

Finally, I’d like to mention that there will be a session together with the newly founded Association of ERC Grantees at the European Commission’s R&I Days on September 24.

Thank you!

Hets og trakassering av studentene våre er forkastelig!

Denne uken er eksemplene mange på en forferdelig ukultur hvor våre studenter hetses, trakasseres og mottar til dels truende budskap i sosiale medier, kommentarfelt eller i personlige meldinger. Dette skjer i forbindelse med fadderuken hvor frivillige studenter har stilt opp, gitt av sin tid og virkelig lagt inn et enormt arbeid for å lage en god og smittevernsvennlig mottakelse for sine nye medstudenter. Ja, det har forekommet brudd på smittevern, men vi vet også at disse frivillige studentene har gjort solid jobb for å motvirke dette. Uansett hva man mener om fadderuken så er hets og trakassering kun ødeleggende og aldri konstruktivt.

Jeg finner hets og trakassering totalt uakseptabelt. Det er en giftig ukultur som kan medføre at færre stiller opp frivillig, at folk blir redde og at vi mister mye av det samholdet som gjør vårt universitet, vår by og vårt land til et hyggelig samfunn å bo i. Til alle dere som vurderer hets eller trakasserende ytringer rettet mot fadderaktivitetene til våre studenter, send heller konkret kritikk eller klare budskap til oss i ledelsen av Universitetet i Bergen.

Fra og med onsdag gjennomføres ikke arrangement i regi av fadderstyrene ved UiB, selv om helsemyndigheter og Bergen kommune mener at arrangementene var gjennomført i ordnede former, egnet til å ivareta både smittevern- og sporing. Vi stoppet fadderarrangementene på grunn av det presset mange studenter opplevde blant annet fra media og sosiale medier samtidig som de skulle gjennomføre trygge og gode arrangement. Dette er et press vi ikke vil utsette våre studenter for, selv om de frivillig har tatt på seg den rollen.

Mediedekningen i begynnelsen av fadderuken har bidratt til dette presset. Vi som har vært til stede i Nygårdsparken og i byen har sett mange eksempler på dyktige faddergrupper fra UiB, men som ikke kom frem på TV-skjermen. Medienes søkelys på fadderuken er legitimt, men kan fyre oppunder nettroll, hatsk stemning i kommentarfelt og gjør studentene våre til en ufortjent skyteskive.

Vårt fokus er alltid å ta godt vare på studentene. Derfor aksepterer jeg heller ikke hets eller trakassering av faddere gjennom kommentarfelt eller i sosiale medier. Dette er unge menneske som jobber frivillig for at nye studenter skal få en god velkomst og et sosialt studieliv i Bergen. Takk til alle dere som faktisk bidrar til nettopp det!

Hilsen

Dag Rune Olsen
Rektor

Pandemi og folks kunnskapstørste

Foto/ill.: Vebjørn Granum Kjersheim, UiB

Vi ser at usikre tider krever sikker kunnskap. Universitetet i Bergens bidrag til Store norske leksikon leses mer enn noen gang.

Pandemien har virkelig utfordret vår kunnskap. På den ene siden har den stimulert til et informasjonskaos med økte mengder falske nyheter og konspirasjonsteorier. På den annen side så ser vi heldigvis at folk søker etter pålitelig kunnskap. Det siste er svært gledelig å se ettersom det underbygger tallene fra en nylig undersøkelse utført på vegne av Forskningsrådet. Undersøkelsen finner at ni av ti nordmenn har stor tillit til forskning. Ved UiB er vi opptatt av at vår kunnskap skal ut i samfunnet, og når UiBs leksikonartikler nå leses som aldri før er det svært gledelige nyheter.

Til sammen er UiBs artikler i Store norske leksikon lest 5,8 millioner ganger det siste året. Det er en 19 prosents økning fra i fjor. Med tanke på den siste tidens debatt om arbeidslivsrelevans og studier i humaniora er det også svært interessant å se på hva som er lest mest. De mest populære UiB-artiklene kommer nemlig særlig fra fagmiljøene i religionsvitenskap, historie, språk- og litteraturvitenskap og filosofi. Riktignok brukes Store norske leksikon av mange skoleelever og studenter, men jeg tror likevel at populariteten i disse artiklene viser hvor viktig disse fagene er for oss. Folk verdsetter kunnskap om mennesket, kultur og samfunn, og da skulle man jo også tro at det gjelder folk i de fleste jobber.

Når informasjon på et generelt nivå har blitt lett tilgjengelig, men også svært varierende i kvalitet, da er steder som Store norske leksikon utrolig viktig. Derfor vil jeg rette en takk til redaksjonen der som er grunnstammen for helt avgjørende kunnskapsformidling. Og ikke minst en stor takk til alle ved UiB som har rollen som fagansvarlige eller som bidrar til artikkelskriving. Dette arbeidet er enormt viktig for samfunnet vårt, og det er dere som leverer den nødvendige og høye kvaliteten.

Jeg har tidligere kunnet skryte av den positive trenden vi har med lesertallene i Store norske leksikon. Dette skal vi fortsette med. Derfor vil målsetningen fremover være å øke dette ytterligere.

Dag Rune Olsen
Rektor

Digitale Regnbuedager i jubileumsår

I fjor gikk vi i tog, stolte bak parolen «Mangfold som former samfunnet». I år feirer vi digitalt. Foto/ill.: UiB

I år blir det ikke noe av den velkjente Pride-paraden her i Bergen, men heldigvis vil Regnbuedagene avholdes digitalt – for vi har to jubileer å feire. I 2020 fyller Norges skeive bevegelse 70 år og den bergenske bevegelsen 50 år. Kanskje skulle vi helst ha feiret et mye høyere tall for jubileumsårene, men så ser vi også hvor mye bevegelsene har fått til på så kort tid.

For nå tar vi nesten for gitt at de første sommerdagene er synonymt med regnbueflagg, glitter og kjærlighetsord i gatene. Men det har absolutt ikke alltid vært tilfellet. For ikke så fryktelig mange år siden, var det en fjern tanke for skeive aktivister å marsjere i gatene. For at vi skal forstå hvor langt vi er kommet er det også viktig å skjønne hvordan vi har kommet hit.

Mellom fest og feiring er historien til dagens skeive bevegelse fylt med harde og mørke realiteter. Fra intervjuer utført av Skeivt arkiv kan vi f.eks. høre Janne Krogstad fortelle om hvordan man i de første togene som gikk i Oslo kunne bli spyttet på og møtt med stygge blikk og skjellsord. Eller vi kan lytte til fortellingen til Kaltham Alexander Lie om stigmaet ved å komme ut av skapet som innvandrer og hvilke konsekvenser det kan ha for familielivet. Så når vi feirer jubileum i år bør vi minnes ekstra de som for 70 år siden startet arbeidet til den norske homobevegelsen. En bevegelse som ofte foregikk i skjul, og selv det nøytrale navnet Det norske forbundet av 1948 måtte ha dekknavnet Foreningen for by og bygd på postgirokontoen sin. Sex mellom menn var forbudt ved lov i Norge fram til 1972, og det å få fjernet denne paragrafen var bevegelsens første store kampsak.

Siden den gang har bevegelsen vokst – og kampen deres har resultert i mange seiere. Diskrimineringsvern, kjønnsnøytralt ekteskap i stat og kirke, retten til å skifte juridisk kjønn, og en generelt stor og voksende aksept i samfunnet er blant de mange seirene vi feirer med Pride. Dessuten har homobevegelsen utviklet seg til å bli den skeive bevegelsen som inkluderer et langt større mangfold nå enn den gang. Her ved Universitetet i Bergen feirer vi denne utviklingen med parolen «Mangfold som former samfunnet», som vi alle hadde gått under om paraden skulle vært holdt i år også. Parolen er en omskrivning av mantraet vårt; «Kunnskap som former samfunnet», for som vi ser av den skeive historien er aksept og feiring av mangfold helt sentralt for et samfunn som fungerer.

Regnbuedagene i Bergen, og Pride i større forstand, er en feiring av endring, verdien av empati og resultatene av hardt arbeid og mot. For å forstå dette trengs kunnskap og hukommelse. Gjennom Skeivt arkiv ved Universitetet i Bergen får vi formidlet store mengder av nettopp denne kunnskapen. Arkiver forvalter samfunnets minner, og forskningsarbeidet som skjer ved arkivene våre er dypest sett med på å hjelpe oss å forstå oss selv og samfunnene våre.

I flere land i Europa og verden ser vi sterke krefter som motarbeider f.eks. kjønnsforskningsmiljøer og forskning på samfunnsminoriteter. Dette er farlige holdninger og tendenser som undergraver søken etter kunnskap. Vi må ha kunnskap om samfunnets mangfold om vi skal kunne ha best mulig grunnlag for å fatte gode og kloke avgjørelser, ikke bare politisk, men også i hverdagen. Derfor er det også så viktig at vi hegner om forskningsarbeidet tilknyttet Skeivt arkiv, samt andre fagmiljøer, som utforsker både skeiv historie og andre deler av samfunnshistorien vår som er lite gransket.

Regnbuedagene feires heldigvis i år i digitalt format. Og ved Universitetet i Bergen hever vi stolt ordene: «Mangfold som former samfunnet», nå som sommeren står for dør.

Dag Rune Olsen
Rektor ved Universitetet i Bergen

Åpningen av Festspillene i Bergen var storslått selv i digitalt format, og som en del av konserten ble Nystemten sunget frem i en nydelig sammensatt video. Også rektor Dag Rune Olsen bidro med sang sammen med mange fra styret for Festspillene i Bergen. I den anledning var de så heldige at vår egen Hilde Haraldsen Sveen, en av våre fremste sangpedagoger, kunne gi styret litt undervisning i skjønnsang.

Bli med på litt moro bak kulissene! Og ta en titt på åpningskonsert og resten av det flotte programmet til Festspillene i år: https://www.fib.no/program/

Ledelse er å lytte – også i politikken

«Micromanagers tell. Leaders ask»
– Jo Miller

Jeg har vært leder i en stor kompetanseinstitusjon, som Universitetet i Bergen er, lenge nok til å innse at ledelse gjennom detaljstyring hverken er mulig eller nyttig. Ledelse handler i stor grad om å sette retning, rekruttere de beste fagfolkene og deretter gi dem ro, støtte og oppmuntring til å løse arbeidsoppgavene. Erfaring tilsier at det gir det klart beste resultatet for virksomheten og den enkelte arbeidstaker. Føler du som leder at du trenger å lede gjennom detaljstyring snarere enn ved å lede helheten, så kan det jo være fordi retning og mål er uklart eller kommunikasjon innad ikke er god nok. Kall det overadministrering, micromanagement eller detaljstyring – det er uansett ikke en god idé.

Forrige uke ble et flertall på Stortinget, bestående av alliansen Arbeiderparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, enig om å be regjeringen legge frem forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høgskoler. «Relevant arbeide etter endt studie» skal inngå som «incentiver/faktorer i forslag til nytt finansieringssystem».  Av flere gode grunner har alliansens forslag møtt motbør. «Å belønne universiteter og høgskoler økonomiske etter hvor mange studenter som får relevant jobb, er sikkert godt ment. Men det kan også være et uttrykk for et snevert og instrumentelt kunnskapssyn», skrev Oddrun Samdal og jeg i Khrono.

Et annet argument at å låse seg til en konkret faktor er uklokt av Stortinget. Det er liten tvil om at politikerne både kan og skal sette krav til og mål for høyere utdanning – de skal sette kunnskapspolitisk retning. Noe ganske annet er å vedta – uten utredning av mulige konsekvenser og alternativer, slik Utredningsforskriften pålegger – en så konkret faktor som studenter med «relevant arbeide etter endt studie» i finansieringssystemet. Dette er styring i det små og ikke i det store. Dersom målet er å sikre nok sykepleiere til helsesektoren i Norge, lærere i skoleverket, teknologer til norsk industri, så finnes det naturligvis en rekke ulike virkemidler. Og disse skal belyses i en melding til Stortinget neste år om nettopp styring av høyere utdanning.

Vedtaksforslaget kommer i forbindelse med en høring om Kompetansereformen – Lære hele livet (Meld. St. 14 (2019-2020). Og som Andreas Trohjell, nåværende leder av Studentparlamentet ved UiB og påtroppende leder av NSO, påpeker på Twitter: «vi kan ikke vedta slikt midt i høringsprosesser. Det kommer en ny lov og en styringsmelding, la oss diskutere saken med sektoren før den vedtas!»

Andreas Trohjell forstår verdien av å diskutere saken med sektoren. Hva tenker arbeidslivet er den beste måten å sikre kompetanse nå og i fremtiden? Og departementet har sikkert velfunderte oppfatninger av hvordan et offentlig finansieringssystem av høyere utdanning kan se ut og hvilke faktorer som bør inngå. Å lytte er ingen dum ide i forkant av beslutninger. Det er ledelse.

 

Dag Rune Olsen
Rektor