Kunnskapsdepartementets nye strategi for digitalisering i høyere utdanning og forskning kommer med klare mål og forventninger om at høgskoler og universitet løfter digitalisering til et strategisk nivå, og integrerer denne i all faglig og administrativ virksomhet.

Det er svært viktig at det nå er lansert en samlet digitaliseringsstrategi for UH-sektoren, med signal fra departementet om hvilke prioriteringer som er viktigst. Digitalisering er en viktig satsing for oss, og den nye strategien understøtter arbeidet som alt er godt i gang ved UiB.

Som ledende innen sektoren har vi høy bevissthet om digitalisering som et viktig strategisk verktøy for å nå vårt overordnede mål: høy studiekvalitet, aktiv læring og fremragende forsking. Allerede i oktober 2016 vedtok vi vår egen digitaliseringsstrategi. Der har vi satt strategiske mål for hvordan vi skal utnytte mulighetene digitalisering gir, sammen med de strukturelle endringene digitalisering medfører.

UiBs digitaliseringsstrategi er delt inn i fem grunnleggende strategier: 1. En gjennomgående digitalisert infrastruktur, 2. Brukerorienterte digitale tjenester, 3. Det digitalt inviterende universitetet, 4. Det administrativt selvbetjente universitetet, og 5. En kultur for endrings- og gjennomføringsevne.

All vår infrastruktur skal utformes og tilrettelegge for digitalisering, slik at den støtter digital innsamling, bearbeiding og formidling av stadig større mengder data og informasjon, samt digital drift og forvaltning. Vi tar i bruk og utvikler ny teknologi som gjør det mulig å hente inn, produsere og dele svært store datamengder. Vi har etablert Medborgerlaben, et nytt forskningslaboratorium som brukes av flere fagfelt ved UiB og andre institusjoner, og Norsk medborgerpanel, en internettbasert undersøkelse om nordmenns holdninger til viktige samfunnstema. I 2016 tok vi også i bruk en ny elektronisk løsning for å sikre trygg behandling av sensitive personopplysninger i forskning.

UiB skal ha brukerorienterte digitale tjenester. Vi viderefører og forsterker vår satsing på nye og innovative digitale lærings-, vurderings- og formidlingsformer gjennom DigUiB-programmet, og legger til rette for at studenter og ansatte får utviklet sin digitale kompetanse og modenhet. Fra og med høsten 2017 var alle våre digitaliserbare skoleeksamener digitale, og i fjor innførte vi også den nye digitale læringsplattformen Mitt UiB ved hele universitetet. Denne er utviklet med fokus på pedagogiske muligheter og aktiv læring for studentene, og finnes også som app. Videre arbeider Program for universitetspedagogikk med å utvikle aktiv læring og vurdering knyttet til mulighetene i læringsplattformen og den digitale eksamensløsningen TALIDA.

UiB skal være et digitalt inviterende universitet. Vi bruker digitalisering for å legge til rette for lokalt, nasjonalt og globalt forsknings og utdanningssamarbeid, og for å åpne oss mot samfunnet rundt oss. Her er våre nye klyngesatsinger sentrale, da disse gir grunnlag for utvikling og samarbeid med andre aktører i samfunns- og næringsliv. I vår nye helseklynge vil digitalisering være et viktig virkemiddel for å skape innovative helse- og omsorgsløsninger i primærhelsetjenestene for hele mennesket.  I Media City Bergen har vi blant annet etablert en egen læringslab der tverrfaglige administrative miljøer arbeider tett sammen med fagmiljøene og klyngepartnerne om å utvikle prosesser, verktøy og tjenester for digital læring, vurdering og formidling.

Vi har selvbetjening og automatisering som en gjennomgående målsetning for administrative systemer og tjenester ved UiB. Alle administrative prosesser skal være papirfrie innen 2020. Vi vil også videreføre BOTT-samarbeidet med de andre breddeuniversitetene om anskaffelser av felles administrative støttesystemer.

I vår femte delstrategi for digitalisering, har vi satt mål for hvordan vi skal oppnå en kultur for endrings- og gjennomføringsevne. Vi vet at nye digitale verktøy, systemer og tjenester medfører endring i arbeidsmetoder, prosesser, kultur og organisering. Vi jobber kontinuerlig med å styrke den digitale kompetansen hos de ansatte. Her er Digital myldredag som vi arrangerer for alle ansatte i oktober ett konkret tiltak. Arrangementet skal vise det store mangfoldet av digitaliseringsarbeid som foregår ved UiB, og har som mål å informere, inspirere og motivere alle ansatte, og å gi ansatte muligheten til å videreutvikle sin digitale kompetanse sammen.

I samarbeid med Norgesuniversitetet inviterer vi også til Nasjonal konferanse for digitalisering i høyere utdanning i november. Dette er en konferanse på ledernivå, som vil omfatte temaer knyttet til digitalisering av undervisning, vurdering og formidling, nasjonale føringer og rammeverk, institusjonelle støttestrukturer, digitale verktøy som støtte for studentaktive læringsformer, og digital kompetanse og arbeidslivsrelevans i studieprogrammene.

Dette er bare noe av den pågående aktiviteten knyttet til digitalisering ved Universitetet i Bergen. Vi har tatt høyde for at nye nasjonale føringer vil kunne gi rammer for digitaliseringsarbeidet ved UiB. Det har vært viktig for oss at våre strategiske veivalg skal kunne tåle organisatoriske endringer og endrede rammevilkår. Den nasjonale digitaliseringsstrategien understreker viktigheten av grep vi har tatt og gir oss ny drakraft på veien mot det som er universitetets overordnede mål, også i digitaliseringsarbeidet: høy studiekvalitet, aktiv læring og fremragende forsking.

Dag Rune Olsen

Rektor

Universitetet i Bergen